Goesting om je social media buiten te zwieren?Hold your horses! Ga voor tijd, rust én plezante klanten

Algemene voorwaarden

Artikel 1. Algemeen en definities

Cindy Jerusalem (tevens handelend onder de commerciële naam “Clouds of Mila”), een éénmanszaak, gevestigd te Kortegaard 10, 2070 Zwijndrecht en ingeschreven in de Kruispuntbank van ondernemingen onder het nummer 0668.659.008.

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 

(1) Algemene Voorwaarden: Huidige algemene voorwaarden
(2) Dienst(en): (Re)build your social business, (re)build your social media, sociale medie beheer, content creatie, online marketing, content management, content strategie, etc.
(3) Dienstverlener: Cindy Jerusalem en iedere aangestelde van Clouds of Mila
(4) Cliënt: Elke éénmanszaak of rechtspersoon die een overeenkomst afsluit met de Dienstverlener en hierdoor de algemene voorwaarden aanvaardt
(5) Offerte(s): Een aanbieding of een offerte uitgaande van de Dienstverlener (via website, sociale media of e-mail)
(6) Online Dienst: online cursus, online workshop, e-book, etc. (i.e. digitale inhoud conform artikel 1701/1,1° O. BW)
(7) Overeenkomst: De overeenkomst tot dienstverlening tussen Dienstverlener en Cliënt na aanvaarding van de Offerte door de Cliënt (inclusief onderhavige Algemene Voorwaarden)
(8) Partijen: De Dienstverlener en de Cliënt samen
(9) Schriftelijk: de schriftelijke communicatie zoals e-mail of via een aangetekend schrijven waar nodig
(10) Website: www.cloudsofmila.be

Artikel 2. Aanvaarding van de algemene voorwaarden

2.1 Elke overeenkomst, van welke aard ook, tussen Clouds of Mila en de Cliënt wordt aan de hiernavolgende algemene voorwaarden onderworpen. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk voorafgaandelijk en schriftelijk werden overeengekomen. 

2.2 Door het aanvaarden van de Offerte en de Algemene Voorwaarden doet de Cliënt uitdrukkelijk afstand van de eigen algemene voorwaarden.  

Artikel 3. Dienstverlening door derden

3.1  Clouds of Mila zal bij het vervullen van de Dienst beroep doen op de diensten van derden indien zij dat noodzakelijk of nuttig acht. 

Artikel 4. Geldigheid Offertes

4.1 Offertes zijn enkel geldig en bindend binnen de tijdspanne zoals aangegeven op de Offerte of indien er niks werd bepaald, voor een termijn van 14 kalenderdagen volgend op de datum van de Offerte. Na afloop van deze termijn kan de Offerte niet meer worden aanvaard. Offertes gelden enkel voor de Diensten uitdrukkelijk hierin opgenomen.

Artikel 5. Prijs- en betalingsvoorwaarden

5.1 Clouds of Mila zal de gevraagde Diensten uitvoeren tegen de forfaitaire prijs of de prijs in regie zoals aangegeven in de Offerte of zoals opgenomen in de Overeenkomst. De Offerte is steeds exclusief BTW en exclusief kosten. 

5.2 Eventuele wijzigingen aan de gevraagde Diensten en/of bijkomende Diensten zullen bijkomend gefactureerd worden overeenkomstig de tarieven die van kracht zijn op het ogenblik dat de wijzigingen/bijkomende Diensten worden besteld/aangekocht. De Cliënt kan de geldende tarieven te allen tijde opvragen bij Clouds of Mila met dien verstande dat als er niks werd bepaald deze bijkomende Diensten/wijzigingen zullen worden uitgevoerd in regie aan een uurtarief van 85,00 EUR (ex. BTW).

5.3 Indien de Cliënt niet akkoord gaat met een factuur, dient hij/zij deze schriftelijk te protesteren binnen een termijn van 14 kalenderdagen te rekenen vanaf ontvangst van de factuur. 

5.4 In geval van laattijdige betaling of wanbetaling zal de Cliënt van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, een interest verschuldigd zijn conform de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties alsook een forfaitaire schadevergoeding van 10% van het openstaande bedrag, onverminderd het recht van Clouds of Mila  om bijkomend de werkelijk geleden schade te vorderen en onverminderd de buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten. De kosten voor het invorderen van een onbetaalde factuur zijn steeds ten laste van de Cliënt. 

Daarnaast is Clouds of Mila bij niet- of niet tijdige betaling gerechtigd alle dienstverlening voor de Cliënt op te schorten, zonder dat zij aansprakelijk kan worden gehouden voor enige schade die hieruit zou kunnen ontstaan. 

Artikel 6. Duur en beëindiging van de overeenkomst 

6.1 De overeenkomst tussen Clouds of Mila en de Cliënt is van bepaalde duur behoudens uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen. Een overeenkomst van bepaalde duur kan door de Cliënt niet voortijdig beëindigd worden, dan met betaling van een forfaitaire verbrekingsvergoeding die gelijk is aan vastgestelde forfaitaire prijs in de Offerte en de Overeenkomst. Een overeenkomst van onbepaalde duur kan worden opgezegd, mits het respecteren van een opzegperiode van drie maanden, door middel van het zenden van een email naar contact@cloudsofmila.be. De opzegperiode gaat in vanaf de tweede maand volgende op de kennisgeving van de opzeg. 

6.2 Indien één van beide Partijen wezenlijk tekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen en na hier uitdrukkelijk en schriftelijk door de andere Partij op gewezen te zijn, deze verplichting niet binnen een redelijke termijn alsnog nakomt, is de andere Partij gerechtigd de overeenkomst te beëindigen zonder rechterlijke tussenkomst en zonder enige vergoeding verschuldigd te zijn. Indien de Cliënt de Partij is die haar verplichtingen niet nakomt en Clouds of Mila om die reden de samenwerking stopzet, dan dient de totale forfaitaire prijs zoals opgenomen in de Offerte en de Overeenkomst nog steeds te worden voldaan door de Cliënt. 

Artikel 7. Werkwijze

7.1 De leveringstermijn voor de Diensten alsook alle afspraken rond timing zullen worden opgenomen in de Offerte of een bijlage van de Offerte. Indien er voorschot dient te worden betaald, zullen de Diensten pas aanvangen na betaling van voornoemd voorschot.

7.2 Eenzelfde afspraak kan slechts één keer verzet worden wanneer dit binnen de 72 uur voor aanvang van de afspraak wordt meegedeeld. Partijen zullen in onderling overleg een nieuwe datum vastleggen. Wanneer de Cliënt eenzelfde afspraak meermaals verzet of dit niet tijdig doet, zal er alsnog 65 EUR (ex. BTW) verschuldigd zijn. Deze bepaling is niet van toepassing op workshops en groepsactiviteiten.

Bijkomende bepalingen inzake content creatie

7.3 De forfaitaire prijs zoals opgenomen in de Offerte en de Overeenkomst is steeds integraal door de Cliënt verschuldigd, niettegenstaande het al dan niet tijdig verlenen van feedback door de Cliënt. De Cliënt is ertoe gehouden de nodige feedback over te maken, zoals onderling door Partijen afgesproken, van Clouds of Mila, doch nalaten deze tijdig over te maken binnen de door Clouds of Mila vooropgestelde termijn heeft niet gevolg dat de volledige forfaitaire prijs niet integraal verschuldigd is door de Cliënt.

7.4 Het mogelijks niet kunnen finaliseren van de Diensten door een gebrek aan feedback van de Cliënt heeft geen aansprakelijkheid in hoofde van Clouds of Mila noch enige prijsvermindering tot gevolg. De eventuele gevolgen die hieruit kunnen voortvloeien blijven derhalve volledig ten laste van de Cliënt.  Wanneer de Cliënt niet of niet tijdig de nodige informatie beschikbaar stelt, het voorbereidend werk dat werd afgesproken niet uitvoert of de nodige feedback niet geeft binnen de door Clouds of Mila vooropgestelde termijn en de uitvoering van de Dienst hierdoor vertraging oploopt, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten voor rekening van de Cliënt.

Bijkomende bepalingen inzake Online Diensten

7.5 De toegang tot het account, accountgegevens en inloggegevens mogen niet gedeeld worden met derden. 

7.6 Bij een vermoeden tot delen van de accountgegevens aan derden, zal de toegang tot de account voor onbepaalde tijd geblokkeerd worden, zonder dat de Dienstverlener aan de Cliënt enige vergoeding of betaling verschuldigd is. 

7.7 Wanneer de Cliënt zou handelen in strijd met deze Algemene Voorwaarden, de Cliënt zijn betalingsverplichtingen niet nakomt of op een andere manier onrechtmatig handelt of schade toebrengt aan de Dienstverlener, dan is de Dienstverlener gerechtigd de toegang tot het account te ontzeggen, zonder dat zij hiervoor enige schadevergoeding verschuldigd is.

7.8 Clouds of Mila kan niet aansprakelijk worden gesteld indien de online content of online cursus tijdelijk niet beschikbaar zou zijn omwille van een technisch defect. 

Artikel 8. Opschorting van de overeenkomst

8.1 Clouds of Mila behoudt zich het recht voor alle lopende diensten op te schorten indien zij vaststelt dat de Cliënt zijn verplichtingen, zoals opgenomen in de Offerte en de onderhavige algemene voorwaarden, niet nakomt of indien de Cliënt niet voldoet aan zijn/haar betalingsverplichtingen.

Artikel 9. Overmacht

9.1 In het geval dat een Partij getroffen werd door een overmacht situatie, zal de getroffen partij de andere partij inlichten binnen een redelijke termijn (en met een maximum van 5 werkdagen) na kennisname over de overmachtssituatie en het bewijs hiervoor leveren. De partij die zich beroept op overmacht kan niet contractueel of buitencontractueel aansprakelijk gesteld worden voor niet-nakoming van zijn verbintenissen voor de duur van de overmacht. 

9.2 De Cliënt blijft evenwel gehouden tot betaling van de reeds gemaakte kosten en geleverde prestaties.

9.3 Wanneer de overmacht slechts tijdelijk van aard is, zal Clouds of Mila alsnog trachten de Diensten te leveren vanaf dit redelijkerwijs weer mogelijk is. In ieder geval blijft de uitvoering van de Overeenkomst opgeschort voor de duur van de tijdelijke overmacht.

Als evenwel blijkt dat het blijvend onmogelijk is om de Diensten te voltooien of verder te zetten, zal de Overeenkomst in onderling overleg herzien of ontbonden worden.

Artikel 10. Geheimhouding

10.1 De Dienstverlener is verplicht tot geheimhouding van alle informatie en gegevens waarvan tijdens de uitvoering van de Dienst wordt kennisgenomen. De Dienstverlener neemt alle mogelijke voorzorgsmaatregelen om de belangen van de Cliënt te beschermen. De Cliënt zal op zijn of haar beurt zonder toestemming van de Dienstverlener aan derden geen mededelingen doen over diens aanpak, werkwijze of (de inhoud van) de Offerte.

10.2 De Partijen zijn gehouden deze informatie op geen enkele wijze aan derden bekend te maken tenzij mits voorafgaand uitdrukkelijk en schriftelijk akkoord van de andere Partij of indien zij hiertoe wettelijk zijn verplicht.

Artikel 11. Intellectuele eigendomsrechten

Inzake Online Diensten 

11.1 Door een Dienst aan te kopen aanvaardt de Cliënt dan ook uitdrukkelijk dat alle inhoud van de cursus of workshop, gebruikte technieken, materiaal, schema’s, voorbeelden, modules, afbeeldingen en video’s (“Intellectuele Eigendom”) eigendom zijn van Clouds of Mila en deze beschermd zijn door de rechten van intellectuele eigendom. De Cliënt mag deze Intellectuele Eigendom dus niet verspreiden of zelf commercialiseren en dus verkopen. De Intellectuele Eigendom mag door de Cliënt enkel aangewend worden voor privédoeleinden en binnen de eigen onderneming.

11.2 Deze intellectuele eigendomsrechten omvatten, doch zijn niet beperkt tot het octrooi-, auteurs-, merken-, tekeningen- of modellenrecht en/of andere (intellectuele eigendoms-) rechten, zoals al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële knowhow, methoden en concepten. 

Inzake alle overige Diensten

11.3Partijen komen uitdrukkelijk overeen dat alle intellectuele eigendomsrechten (inclusief maar niet beperkt tot auteursrechten, ontwerprechten en know-how) verkregen of ontwikkeld in het kader van de Overeenkomst (de “Intellectuele Eigendom”), aan Clouds of Mila zullen blijven toebehoren. 

11.4 Clouds of Mila geeft de Cliënt toelating (i.e. een gebruikslicentie) om de finale afgeleverde beelden en content, geheel of gedeeltelijk, als volgt te exploiteren:

  • Website
  • Sociale media
  • National reclamecampagnes

11.5 Clouds of Mila behoudt alle overige rechten.

11.6 Deze gebruikslicentie wordt op exclusieve basis voor België overgedragen. De Cliënt mag deze rechten exploiteren maar niet overdragen aan een derde partij. De beëindiging van de Overeenkomst, om welke reden dan ook, heeft geen invloed op de gebruikslicentie van de aldus verleende intellectuele rechten. De Cliënt ontvangt deze licentie voor de volledige duur van de bescherming van de Intellectuele Eigendom en pas nadat zij al haar facturen (i.e. Offerte en bijkomende kosten) aan Clouds of Mila heeft voldaan.

11.7   De eventuele vergoeding voor deze gebruikslicentie wordt geacht inbegrepen te zijn in de prijs bepaald in de Overeenkomst. 

Artikel 12. Aansprakelijkheid

12.1  Clouds of Mila is door de aard van de dienstverlening gehouden tot een middelen- of inspanningsverbintenis en zal naar best vermogen volgens de heersende normen van zorgvuldigheid en goed vakmanschap haar opdrachten vervullen of Diensten verlenen, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders werd overeengekomen. 

12.2 Van de Cliënt wordt verwacht dat hij/zij Clouds of Milastipt op de hoogte brengt en houdt van alle informatie die (redelijkerwijze) nuttig en nodig is bij de uitvoering van de Dienst. 

12.3 Clouds of Mila kan nooit aansprakelijk zijn voor of gehouden zijn tot vergoeding van immateriële, indirecte of gevolgschade, met inbegrip van (doch niet beperkt tot) winstderving, omzetverlies, inkomstenderving, administratie- of personeelskosten, een verhoging van de algemene kosten, verlies van cliënteel of vorderingen van derden. 

Clouds of Mila haar aansprakelijkheid met betrekking tot directe schade zal steeds beperkt zijn tot herstel in natura door het aanbrengen van verbeteringen of het opnieuw presteren van de te leveren Diensten.

12.4 De Overeenkomst bevat voor Clouds of Mila steeds middelen- of inspanningsverplichtingen, doch onder geen enkel beding resultaatsverplichtingen. Clouds of Mila verbindt zich er wel toe haar uiterste best te doen om de overeengekomen Dienst(en) correct te leveren en het beste resultaat na te streven, doch is hier tevens voor afhankelijk van de feedback die zij van de Cliënt dient te ontvangen op het eerste ontwerp. Clouds of Mila kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld indien het beoogde resultaat niet werd bereikt of wanneer Cliënt nalaat de vereiste feedback binnen de vooropgestelde termijn te leveren.

12.5 Clouds of Mila werkt alleen met de beste partners en dienstverleners, doch kan zij niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade voortvloeiend uit hun fout, met uitzondering van hun zware (of opzettelijke) fout.

12.6 De contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid van Clouds of Mila zal in alle gevallen beperkt zijn tot 75% van de door Clouds of Mila in het kader van de schade verwekkende diensten en/of producten aan de Cliënt gefactureerde en effectief betaald gekregen bedragen.

12.7. De Cliënt vrijwaart de Dienstverlener tegen alle aanspraken van derden, die verband houden met de door de Dienstverlener geleverde Diensten.

12.8 De Cliënt bevestigt in de zin van het auteursrecht auteur van de aangeleverde beelden, animaties en dergelijke te zijn. De Cliënt garandeert dat in het geval zij materialen levert aan Clouds of Mila, door hem zijn gecreëerd en vrijwaart Clouds of Mila van enige terechte aanspraak daaromtrent.

Artikel 13. Gegevensverwerking

13.1 Clouds of Mila is de verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens die zal gebeuren conform de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens. 

13.2 Door het goedkeuren van de Offerte en de daaruit voortvloeiende Overeenkomst, verklaart de Cliënt zich akkoord met de verwerking van zijn of haar persoonsgegevens. Deze algemene voorwaarden dienen in samenhang te worden gelezen met de algemene privacyverklaring die toegankelijk is op de website van de Dienstverlener.

13.3   De persoonsgegevens van de Cliënt kunnen worden verwerkt in het kader van het klantenbeheer van Clouds of Mila, voor marketingdoeleinden en dienen om de overeenkomst tussen Clouds of Mila en de Cliënt naar behoren te kunnen uitvoeren.

13.4    De Cliënt heeft het recht om aan Clouds of Mila te verzoeken zijn of haar persoonsgegevens te verwijderen, wanneer hij of zij niet langer klant zou zijn of niet langer gebruik wenst te maken van de diensten van Clouds of Mila. Dit verzoek dient schriftelijk aan Clouds of Mila te worden gericht en zal door haar binnen een redelijke termijn uitgevoerd worden.

Artikel 14. Volledigheid en nietigheid

14.1 Deze algemene voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen de Cliënt en Clouds of Mila en vervangen elke vroegere bestaande overeenkomst en elk vorig mondeling of schriftelijk akkoord tussen partijen omtrent hetzelfde voorwerp. 

De goedgekeurde en aanvaarde Offerte maken samen met de algemene voorwaarden de Overeenkomst tussen partijen uit en vormen aldus een ondeelbaar geheel.

14.2 Indien enige bepaling (of deel daarvan) van de Algemene Voorwaarden onafdwingbaar of strijdig met een wettelijke of reglementaire bepaling zou zijn, zal dit de geldigheid en afdwingbaarheid van de andere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden niet beïnvloeden en evenmin de geldigheid en afdwingbaarheid van dat deel van de desbetreffende bepaling dat niet onafdwingbaar is of strijdig is met een wettelijke of reglementaire bepaling. In een dergelijk geval zullen de Partijen te goeder trouw onderhandelen om de onafdwingbare of strijdige bepaling te vervanging door een afdwingbare en rechtsgeldige bepaling die zo nauw mogelijk aansluit bij het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling.  

Artikel 15. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

15.1 De Offerte, de bijhorende algemene voorwaarden en de Overeenkomst worden uitsluitend beheerst door het Belgische recht. Elk geschil m.b.t. de totstandkoming, de interpretatie of de uitvoering van de overeenkomst en haar algemene voorwaarden alsook van de daaruit voortvloeiende factuur/facturen behoren tot de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen (Afdeling Antwerpen). 

Artikel 16.  Overdraagbaarheid

16.1  Partijen kunnen hun rechten en verplichtingen voortvloeiende uit de Overeenkomst en deze algemene voorwaarden niet overdragen dan met de uitdrukkelijke voorafgaandelijke toestemming van de andere Partij.

Artikel 17. Klachten

17.1 Indien de Cliënt ontevreden is over de dienstverlening door Clouds of Mila dient de Cliënt dit zo spoedig mogelijk, doch binnen uiterlijk binnen 14 kalenderdagen na oplevering van de finale Dienst, schriftelijk gemeld worden aan Cindy Jerusalem. 

17.2 Na het verstrijken van deze termijn worden de geleverde Diensten beschouwd als zijnde conform aan de eisen door de Cliënt. 

17.3 De betaling van de factuur of de in gebruik name van de opgeleverde Dienst zal als stilzwijgend vermoeden gelden dat de Cliënt tevreden is over wat er werd opgeleverd. 

Freebie